Oferty EU

Dotacje unijne to środki finansowe pochodzące z funduszy Strukturalnych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Działanie to ma na celu zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii, oraz zmniejszenie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami. W latach 2007-2013 Polska będzie największym beneficjentem pomocy unijnej przekazywanej w ramach wspólnotowej polityki spójności poprzez realizację następujących programów operacyjnych: Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa Obszarów Rybackich

Dotacje inwestycyjne dla firm

Dotacja może być ważnym źródłem finansowania inwestycji. Firmy zainteresowane dotacją często spotykają się z wieloma trudnościami związanymi z skomplikowanymi procedurami aplikacyjnymi. Obecnie jest tak wiele konkursów z programów unijnych, że poszukiwanie odpowiedniego zajmuje bardzo dużo wysiłku i czasu.